Geografie cestovního ruchu Evropy

nakladatelství Radek Drahný, Pardubice, 2006,188 s.

ISBN 80-903734-1-0

doporučená cena 189 Kč

 

Objednávky e-mailem na adrese: radek.drahny@post.cz

   

Obsah

Metodická poznámka

Středozápadní Evropa – Německo

Středozápadní Evropa – Alpské země

Středovýchodní Evropa

Apeninský poloostrov

Malta

Pyrenejský poloostrov

Francie

Benelux

Britské ostrovy

Severní Evropa

Pobaltí

Východní Evropa

Balkán

 

 

 

Zpět na stránku Publikační činnost

Zpět na Home Page

Zpět na stránku VŠE

 

 

RECENZE

PhDr. Horák, Slavomír: GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU EVROPY

 

 

Autor zpracoval velmi přehledný návrh učebního textu, který se týká geografie cestovního ruchu Evropy. Skripta (učebnice) jsou určena studentům a učitelům geografie cestovního ruchu především na vyšších, ale i vysokých školách, kde se především v oborech managementu cestovního ruchu vyučuje zpravidla třísemestrový předmět geografie cestovního ruchu, včetně geografie cestovního ruchu České republiky. V této souvislosti si  neodpustím malou názvoslovnou poznámku. Vzhledem k tomu, že takto zaměřenou geografii lze charakterizovat jako aplikovanou regionální geografii, je možné uvažovat i o názvu předmětu GEOGRAFIE TURISMU A  REKREACE.

 

Autor v metodické poznámce velmi správně zdůrazňuje potřebu spojení dvou největších předpokladů pro realizaci cestovního ruchu-  fyzické geografie jako základu přírodních podmínek a atraktivit a z toho plynoucích potenciálů cestovního ruchu a té části geografie člověka, která charakterizuje kulturně-historické a společenské podmínky a atraktivity.

 

I  když existují starší práce, které se věnují této problematice (Hrala,Holeček a kol.,Mariot,Mirvald,Němčanský,Štěpánek a kol.,Štyrský), které jsou typické zdůrazňováním osobitých metodologických pohledů – ale i snahou, která je velmi záslužná – NENAHRAZOVAT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRŮVODCOVSKOU LITERATURU, práce dr. Horáka je metodicky originální.

 

Učebnice se věnuje především Evropě – ale poskytuje potřebný prostor i dalším kontinentům a působí tak velmi vyváženým dojmem. Regionální členění, které autor používá odpovídá současným tendencím moderní regionální  geografie, ( De Blij-Muller 1994 a další vydání) .

 

Jednotlivé části mají strukturu odpovídající cílům,které autor vyjádřil v metodické poznámce. V úvodu  je vždy určitá geopolitická a „názvoslovná“ úvaha, která zdůvodňuje vývoj a význam jednotlivých regionů a zemí.

Následuje fyzickogeografická část, která velmi stručně, ale přehledně charakterizuje polohu, vodorovnou i kolmou členitost území i zmínku o důležitých řekách a jezerech. Tento stručný popis, někde obohacený i o zmínku o geologickém vývoji, poskytuje poměrně plastický obraz krajiny, což může přispět k základní orientaci klientů i průvodců i  k jejich očekávání příslušných přírodních atraktivit (údolí Rýna, Loira, Camargue). Velmi obtížná část, týkající se historického vývoje je opět zvládnuta s potřebným přehledem  a opět s důrazem na kulturně-historické stopy, které historie v daném regionu zanechala v podobě historických a architektonických zajímavostí, KTERÉ JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ K NYNÍ TOLIK MODERNÍMU ZÁŽITKOVÉMU TURISMU.

V závěru této kapitoly je téměř vždy zmínka o základním hospodářském významu regionu. Vím, že rozsah je omezen, ale možná by bylo záslužné tuto část o několik vět rozšířit.

 

Závěr každé kapitoly je věnován přehledu nejdůležitějších turistických atraktivit, což je doprovázeno jednoduchými, ale velmi výstižnými kreslenými obrázky, siluetami typických přírodních útvarů nebo staveb (Salzburg, Luzern). Následují důležité internetové adresy.

 

Takto pojatá učebnice je velmi cenným přínosem do nepříliš rozsáhle řady učebnic tohoto typu a proto ji doporučuji k vydání. Lze ji využít nejen jako učebnici (skripta), ale i jako velmi přehlednou a pohotovou příručku v konkrétní práci v cestovní kanceláři, při tvorbě produktů cestovního ruchu i při přípravě informačního minima v průvodcovské činnosti.

 

(autor recenze: doc. PaeDr. Jiří Štýrský, CSc., Katedra rekreologie a cestovního ruchu, Univerzity Hradec Králové)